Livrare gratuită și reducere la festival cu Bringo și pepsi

Comandă produse Pepsi participante în campanie în valoare de 49,99 lei, primești livrare gratuită și te înscrii automat în extragerea la sorți pentru cele 500 de coduri cu 20% reducere la festivalul Analoque.
Promoția este valabila în Carrefour hipermarket, Penny și Cora hipermarket în perioada 28 iulie - 10 august.Regulament Campanie


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Campania publicitara “Livrare gratuită și reducere la festival”, denumita in continuare (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre:
(i) Bringo Magazin S.R.L. (denumit in continuare "Bringo" sau „Organizator 1”), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Str. Mihai Eminescu nr. 108- 112, etaj 5, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/13752/2016 avand Codul Unic de Inregistrare RO 36649034,
in parteneriat cu
(ii) Quadrant - Amroq Beverages S.R.L. (denumit in continuare "Quandrant" sau „Organizator 2”), societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in orasul Bucuresti, Calea Vacaresti nr. 391, etajul 4, sectiunea 1, sector 4, Romania, avand Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO 6811508, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/27211/1994, prin administrator Gyuri Eperjessy, si
in calitate de „Organizatori” sau „Parteneri”.
1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
1.3. Regulamentul Oficial este disponibil, in mod gratuit, oricărui solicitant, pe canalele oficiale de comunicare ale Organizatorilor, https://campaigns.bringo.ro/, respectiv www.pepsi.ro.
1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale, care vor fi comunicate catre public prin actualizarea si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe canalele oficile de comunicare ale Organizatorilor, https://campaigns.bringo.ro/, respectiv www.pepsi.ro cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.
1.6. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania este organizata si se desfasoara prin intermediul platformei Bringo, pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Regulamentului.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania se va desfasura in perioada: 28.07.2023, ora 08:00:00 si pana la data de 10.08.2023, ora 21:59:59, exclusiv in intervalele de timp indicate in cadrul Sectiunii 6 din acest Regulanent Oficial (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public,conform mentiunilor din art. 1.5.
3.4. Dupa data incetarii Campaniei, 10.08.2023, ora 21:59:59, Organizatorii nu mai au nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei, inclusiv circumstante legate de etichetarea Produselor participante sau anunturile existente in unitatile de vanzare care comercializeaza Produse participante sau in cadrul platformei Bringo.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Campania este deschisa participarii oricarei persoane fizice, denumita in continuare „Participant”, care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a. are domiciliul/ resedinta (chiar si temporara) in Romania, indiferent de cetatenie;
b. este major, la data inscrierii la campanie avand implinita varsta de 18 ani;
c. accepta termenii si conditiile prezentului Regulament;
d. indeplineste cumulativ conditiile din Sectiunea 6 - Mecanismul Campaniei, din prezentul Regulament.
4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorilor;
b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorilor, indiferent de locatia Organizatorilor in care sunt alocati acesti prepusi;
c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorilor, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorii isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorii isi desfasoara activitatea;
d. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – c. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
e. Persoanele care nu respecta art. 4.1.
4.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.2. Orice incercare de fraudare se sanctioneaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie.
4.4. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI SI VALOAREA ACESTORA5.1. In cadrul Campaniei se vor acorda 500 de premii, fiecare premiu constand intr-un cod de reducere de 20% pentru achizitia unui bilet de tipul General Access in cadrul festivalului Analogue. Valoarea unui premiu este de 61.24 lei, TVA inclus.5.2. Valoare totala a premiilor oferite in cadrul campaniei este 30 620 RON TVA inclus.5.3. Premiul se va acorda sub forma de cod de reducere/cod de voucher.5.4. Utilizarea codului de voucher se poate realiza doar pentru achizitia unui singur bilet la festivalul Analogue, de tipul General Access, de pe site-ul https://analogue.ro/tickets/. Voucherul nu poate fi schimbat pentru valoarea lui in bani, nu se poate primi diferenta in bani si nu se pot achizitiona alte servicii decat cele mentionate mai sus.5.5. Premiile acordate nu pot fi cedate, nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
5.6. In cadrul prezentei Campanii, un Participant poate castiga un singur premiu pe toata Durata Campaniei.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1 Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a. Sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in sectiunea 4 a prezentului Regulament Oficial;
b. Sa se inscrie in mod valid in Campanie, inclusiv in ceea ce priveste obligativitatea inscrierii exclusiv pe Perioada Campaniei, in considerarea intervalelor indicate la pct. d de mai jos, si sa urmeze mecanismul de participare descris în prezentul Regulament Oficial.
c. Sa isi creeze cont Bringo (in cazul in care nu detine deja unul). Utilizatorul contului este unicul responsabil de acuratetea datelor furnizate in momentul crearii contului pe aplicatia Bringo.
d. Sa achizitioneze prin intermediul aplicatiei Bringo, produse Pepsi, in editie limitata, in valoare de minim 49 lei, in cadrul aceleiasi comenzi, din hipermarketurile Carrefour, Penny sau hipermarketurile Cora, în functie de stocul disponibil din cadrul magazinului in momentul plasarii comenzii ("Magazine Participante”) in perioada Campaniei.
e. Comenzile se vor plasa conform termenilor si conditiilor aferente aplicatiei Bringo.
6.2. Fiecare comanda plasata de un utilizator Bringo, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament, implica inscrierea automata la Campanie, respectiv o sansa in tragerea la sorti si va beneficia de transport gratuit pentru respectiva comanda.
6.3. Prin plasarea unei comenzi care indeplineste conditiile de mai sus (cu privire la Produsele Participante, Magazinele Participante, valoarea minima a cumparaturilor), Participantul declara ca a citit, cunoaste si accepta prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei, inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.
SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1. Premiile oferite in cadrul Campaniei, se vor acorda prin tragere la sorti.
7.2 Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii dintr-o baza de date ce va contine id-urile aferente comenzilor plasate, in perioada Campanie, ce indeplinesc conditiile stipulate in Regulament.
7.3 Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, din care va face parte si un notar public, fie la sediul Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, fie la sediul notarului public Nica Oana Raluca comunicat pe site-ul Camerei Notarilor Publici București în Lista notarilor în funcție. In cadrul tragerii la sorti ce va avea loc in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei, se vor extragere 500 de castigatori si 100 de rezerve.
Pana la verificarea si validarea efectiva a informatiilor solicitate participantului, un Participant va fi numit „Potential Castigator”.SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
8.1 Pentru ca un participant, desemnat potential castigator in cadrul extragerii sa fie desemnat Castigator, acesta trebuie sa aiba adresa de email, inscrisa in momentul crearii contului, valida. Prin adresa valida se va intelege faptul ca orice trimitere efectuata de catre Bringo, catre adresa respectiva poate fi livrata.
8.2 Participantii Campaniei desemnati potentiali castigatori in cadrul tragerii la sorti, vor primi automat premiile in format electronic pe adresa de email, mentionata de acestia in momentul crearii contului. In cazul in care, Organizatorul 1, constata ca adresa de email a unui potenatial castigator este invalida, acesta va fi invalidat, iar premiul se va trimite primei rezerve in ordinea extragerii acestora, urmand ca rezerva sa fie supusa aceleiasi conditii de verificare.
8.3 Trimiterea premiilor se va realiza de catre Organizatorul 1, in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii, pe adresa de email mentionata in momentul crearii contului.
8.4 Organizatorii nu sunt responsabili pentru email-urile trimise ce contin premiile in format electronic, care vor intra in spam/junk.
8.5 Un participant nu poate castiga mai mult de unul dintre premiile Campaniei.
8.6 Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
8.7 Conform legii aplicabile in Romania, Organizatorul 1 va face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia. Lista castigatorilor si a premiilor acordate va fi publicata, in maxim 20 zile lucratoare de la validarea castigatorilor pe site-ul https://campaigns.bringo.ro/.
8.8 Prin trimiterea prin e-mail a premiilor (sub forma de cod), la adresa de e-mail mentionata de participant in momentul crearii contului, Organizatorii sunt eliberati fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.
SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
9.1 Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizatori prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.
9.2 Organizatorii prezentei Campanii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorilor cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
9.3 Organizatorii Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la, pentru:
• Situatiile in care adresa de e-mail din contul Bringo nu este corect, conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa Organizatorilor;
• Cazurile in care Potentialului Castigator nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;
• Toate potentialele prejudiciile suferite de catre orice Participant desemnat in legatura cu premiul castigat; Participantii inteleg si recunosc ca Organizatorii nu vor fi tinuti responsabili pentru oricare si toate eventualele prejudicii sau vatamari suferite de catre Participanti sau cauzate unor terti ca urmare a utilizarii premiului
• Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului transmiterii premiilor;
• Organizatorii nu vor fi tinuti responsabili pentru cazurile in care Castigatorii nu pot utiliza premiile.
9.4 Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
9.5 Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a prejudicia orice drepturi si/sau interese ale unor terte persoane;
d. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament.
9.6 Organizatorii:
a. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1 In cazurile in care este necesar, Organizatorul 1 va calcula si va achita la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
10.2 Suplimentar fata de impozitul cu retinere la sursa aplicabil pentru premiile obtinute, daca este cazul, orice alte obligatii de natura fiscala in legatura cu acestea, daca exista, sunt in sarcina exclusiva a Castigatorului. De la data la care Castigatorii intra in posesia premiilor acordate in cadrul Campaniei, toate cheltuielile legale aferente acestui premiu revin castigatorului respectiv.
SECTIUNEA 11. INFORMAREA PARTICIPANTILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prezentul Regulament este pus la dispozitia Participantilor, precum si la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit prin accesarea websiteului https://campaigns.bringo.ro/ sau a aplicatiei Bringo, precum și pe celelalte canale de comunicare ale celorlalti Organizatori.
(1) Participarea la Campanie implică obligativitatea cunoașterii și respectării prevederilor prezentului Regulament.
(2) Organizatorul 1 colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale Participan

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
9.1 Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizatori prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.
9.2 Organizatorii prezentei Campanii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorilor cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
9.3 Organizatorii Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la, pentru:
● Situatiile in care adresa de e-mail din contul Bringo nu este corect, conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa Organizatorilor;
● Cazurile in care Potentialului Castigator nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;
● Toate potentialele prejudiciile suferite de catre orice Participant desemnat in legatura cu premiul castigat; Participantii inteleg si recunosc ca Organizatorii nu vor fi tinuti responsabili pentru oricare si toate eventualele prejudicii sau vatamari suferite de catre Participanti sau cauzate unor terti ca urmare a utilizarii premiului
● Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului transmiterii premiilor;
● Organizatorii nu vor fi tinuti responsabili pentru cazurile in care Castigatorii nu pot utiliza premiile.
9.4 Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
9.5 Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a prejudicia orice drepturi si/sau interese ale unor terte persoane;
d. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament.
9.6 Organizatorii:
a. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1 In cazurile in care este necesar, Organizatorul 1 va calcula si va achita la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
10.2 Suplimentar fata de impozitul cu retinere la sursa aplicabil pentru premiile obtinute, daca este cazul, orice alte obligatii de natura fiscala in legatura cu acestea, daca exista, sunt in sarcina exclusiva a Castigatorului. De la data la care Castigatorii intra in posesia premiilor acordate in cadrul Campaniei, toate cheltuielile legale aferente acestui premiu revin castigatorului respectiv.
SECTIUNEA 11. INFORMAREA PARTICIPANTILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prezentul Regulament este pus la dispozitia Participantilor, precum si la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit prin accesarea websiteului www.bringo.ro. sau a aplicatiei Bringo, precum și pe celelalte canale de comunicare ale celorlalti Organizatori.
(1) Participarea la Campanie implică obligativitatea cunoașterii și respectării prevederilor prezentului Regulament.
(2) Organizatorul 1colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale Participantilor (nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresă fizică de livrare) furnizate în mod direct de către aceștia la momentul creării contului în Aplicație,
(3) Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către
responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Organizatorului 1, având următoarele date de contact: [email protected].
(4) Organizatorul 1, direct sau prin intermediul persoanelor imputernicite (dacă este cazul), colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal, după cum urmează:
5.1. Datele personale ale Participantilor la Campanie sunt prelucrate strict pe perioada desfasurarii Campaniei și pentru o perioadă ulterioară încetării Campaniei, în scopul exclusiv al asigurării validării Potentialilor Câștigători, acordării premiilor și soluționării eventualelor reclamații, in vederea îndeplinirii următoarelor scopuri de prelucrare:
5.1.1. pentru extragerea, validarea câștigătorilor, furnizarea premiilor și gestionarea sesizărilor și/sau a întrebărilor legate de prezenta Campanie, utilizând canalele indicate în cadrul Regulamentului.
5.1.2. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Organizatorului 1 în contextul premiilor acordate, inclusiv a obligatiilor în materie fiscală (dacă este cazul),, precum și în materie de arhivare.
5.1.3. în vederea constatării, exercitării sau apărarii drepturilor Organizatorului 1 în justiție, dacă va fi cazul.
(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile detaliate mai sus, se desfăsoară avand la bază următoarele temeiuri:
În vederea îndeplinirii scopului mentionat în cadrul punctuui 5.1.1, temeiurile de prelucrare sunt reprezentate, dupa caz de: (a) contractul încheiat cu Participantii prin acceptarea de către aceștia a Regulamentului Campaniei, acceptul fiind furnizat prin plasarea comenzii in cadrul platformei Bringo;
(b) obligatiile legale incidente și în baza cărora Organizatorul 1trebuie să primească și să gestioneze sesizările și întrebările adresate împreună cu interesul legitim constând în necesitatea de gestionare a sesizărilor și/sau întrebărilor utilizatorilor și utilizarea feedback-ului în vederea îmbunătățirii serviciilor și/sau produselor oferite.
În vederea îndeplinirii scopului menționat în cadrul punctului 5.1.2, prelucrarea datelor utilizatorilor este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor utilizatorilor în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Organizatorul 1de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de a vă oferi premiile câștigate.
În vederea îndeplinirii scopului menționat în cadrul punctului 5.1.3. temeiul de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Organizatorul 1care constă în luarea măsurilor și întreprinderea formalităților necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor acestuia în justiție.
(6) Furnizarea de către Participanți a datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract și este necesară pentru a putea beneficia de premiile oferite prin intermediul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal în
condițiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a acestora poate atrage imposibilitatea participării valabile la această Campanie.
(7) Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei pot fi dezvăluite autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. De asemenea, datele personale pot fi transferate ulterior către ceilalți Organizatori sau către alte companii ale grupului în vederea îndeplinirii scopurilor menționate în prezentul Regulament. Suplimentar, și numai în măsura în care este necesar, datele personale vor putea fi de asemenea dezvăluite următoarelor categorii de terți: autorități ale statului, societăți care furnizează produse și servicii, cum ar fi agentii de marketing, furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de asistență aferenți, inclusiv furnizorii de
servicii de telecomunicații pentru realizarea unor copii de rezervă și/sau recuperare în caz de dezastru, partenerilor care prestează servicii de securitate informatică sau alte entități cum ar fi autorități de
reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, în cazul în care activitatea lor necesită aceste informații. Terții cărora le sunt transmise sau puse la dispoziție informațiile personale ale Participanților, în temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi aceste date. Organizatorul 1se asigură că orice terți cărora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezentul capitol și legislația aplicabilă.
Cu excepția celor detaliate mai sus, Organizatorul 1nu va divulga vreunui terț datele personale prelucrate în legatură cu Campania, fără a anunța persoanele vizate, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil
consimțământul acestora.
(8) În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se va desfășura de către Organizatorul 1 prin intermediul unor persoane împuternicite, Organizatorul 1 se va asigura că acestea vor primi și vor ține cont de instrucțiunile ce pot fi trimise periodic de către Organizatorul 1 îin format electronic sau pe un suport fizic, cu privire la modul în care vor fi prelucrate datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie.
Stocarea datelor personale prelucrate cu ocazia prezentei Campanii se va realiza strict de către Organizatorul 1si pentru o perioada ce nu va depăși, ca regulă, 6 luni de la încheierea acesteia. Cu toate acestea și în măsura în care acordarea premiilor este în mod direct/indirect coroborată cu achizita unor produse, respectiv cu emiterea unor bonuri/facturi (documente financiar fiscale), va informam ca aceste categorii de date nu pot fi sterse, intrucat Organizatorul 1are obligatia legala de a prelucra astfel de date si de a pastra in continuare datele pentru o perioadă de 10 ani, in conformitate cu legislatia fiscala, deoarece acestea reprezinta documente justificative pentru emiterea facturilor pentru comenzile efectuate de catre dumneavoastra. Aceste date vor fi prelucrate in continuare de Organizatorul 1in conformitate cu obligațiile legale și pot fi șterse doar după ce
aceste obligații legale încetează să se mai aplice sau dacă legea permite Organizatorului 1să înceteze prelucrarea și să șteargă datele.
(9) Datele cu caracter personal furnizate către Organizatorul 1 pot fi transferate în afara României strict către state din Uniunea Europeană.
În orice situație, Organizatorul 1 se va asigura că orice transfer de date cu caracter personal se va realiza în deplină conformitate cu cerințele impuse de legislația aplicabilă în materie.
(10) În calitate de persoane vizate de activitățile de prelucrare, aveți următoarele drepturi conform prevederilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal:
(a) Dreptul de acces la date: puteți solicita și primi o confirmare cu privire la detaliile prelucrărilor de date (ce date prelucrăm și în ce scop, unde și cât timp le stocăm, cine are acces la ele, etc.);
(b) Dreptul la rectificare: dacă datele pe care le utilizăm sunt inexacte sau incomplete le puteți actualiza printr-o cerere (de exemplu: dacă v-ați schimbat adresa de e-mail ne puteți contacta pentru a actualiza aceste date). Acest drept poate fi exercitat împreună cu cel de restricționare sau de opoziție;
(c) Dreptul la ștergerea datelor: puteți solicita să ștergem o parte sau toate datele pe care le avem despre dumneavoastră;
(d) Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege: puteți solicita să nu utilizăm datele care vă privesc, ci doar să le stocăm până la rezolvarea unei alte solicitări pe care ne-ați transmis-o și anume: (i) solicitare de rectificare a datelor; (ii) opoziție față de ștergerea datelor în situația unei prelucrări ilegale, (iii) solicitarea de furnizare a anumitor date pentru apărarea unui drept; (iv) opoziție față de prelucrarea datelor;
(e) Dreptul la portabilitatea datelor: puteți cere ca datele pe care ni le-ați furnizat să vă fie comunicate pe un suport utilizat în mod curent, într-un format care poate fi citit automat. De asemenea, puteți cere ca datele care vă privesc să fie trimise către un alt operator. Totuși, aveți în vedere că legea ne obligă să dăm curs cererii pentru datele prelucrate anterior în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru derularea contractului încheiat cu noi și doar dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automate.
(f) Dreptul de opoziție: vă puteți, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, opune prelucrărilor de date ce vă vizează, conform prevederilor legale. Totuși, aveți în vedere că legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru prelucrările realizate în scop de marketing direct (de exemplu: dacă primiți e-mailuri cu reclame ne puteți solicita dezabonarea). În celelalte cazuri, suntem obligați să efectuăm o analiză asupra fiecărei situații particulare înainte de a lua o decizie finală. De aceea, vă rugăm să ne explicați și de ce vă opuneți prelucrării atunci când formulați cererea;
(g) Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat: ca regulă, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, dacă aceasta produce efecte legale sau vă afectează similar, într-o măsură semnificativă (de exemplu: refuzul automat de a încheia un contract cu dumneavoastră, bazat pe o prelucrare automată de date). În cazul proceselor decizionale automate utilizate în Campanie, astfel cum acestea sunt descrise în cuprinsul Regulamentului, aveți dreptul de a contesta decizia, de a vă exprima punctul de vedere și de a obține o verificare din partea unui factor uman.
(h) Dreptul de a retrage consimțământul: dacă prelucrăm datele pe baza consimțământului dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Totuși, aveți în vedere că retragerea consimțâmântului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrările efectuate în alt scop, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.
În vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, Participanții pot adresa o cerere Operatorului 1 la adresa de email [email protected].
(i) Dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere competente: dacă sunteți nemulțumit, vă puteți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania – www.dataprotection.ro) sau instantelor competente.
Pentru mai multe informații în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa Organizatorului 1 la oricare dintre următoarele adrese: Str. Mihai Eminescu nr. 108- 112, etaj 5, sectorul 2, Bucuresti / [[email protected]]
(11)

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN. FORTA MAJORA.
12.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica pe canalele oficiale de comunicare ale Organizatorilor.
12.2 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
12.3 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorii sunt obligati sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin intermendiul canalelor de comunicare ale Organizatorilor.
12.4 In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
▪ pierderea bazelor de date care contin numerele de telefon inscrise in Campanie;
▪ avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
▪ tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
▪ orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
12.5 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.
12.6 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorilor, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.
SECTIUNEA 13. SESIZARI Si LITIGII
13.1 In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail [email protected] in maximum 30 zile calendaristice de la finalizarea Campaniei. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizatori.
13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.
13.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului transmiterii acestuia catre Castigator nu vor fi luate in considerare de catre Organizatori.
13.4 Prezentul Regulament si intreaga Campanie este guvernata de legea romana.
SECTIUNEA 15. Alte Clauze
15.1 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.
15.2 In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
15.3 Pentru informatii suplimentare privind Campania, prezentul Regulament, respectiv pentru alte comunicari cu Organizatorii, de exemplu, reclamatii, corespondenta cu privire la premii si altele, va rugam sa utilizati urmatoarea adresa de e-mail [email protected]. Orice raspuns primit din partea unuia dintre Organizatori, in legatura cu Campania, va fi considerat a emana de la si a angaja toti Organizatorii.Câștigătorii campanie

Emilia A
Silviu A
Ionela G
Ioana T
PANITA M
Cristina C
Anca C
Magdalena A
Mihaela Constanta R
Danut C
Iulia Elisa S
Oana P
Florina V
Mihai C
Andreea B
Oana Cristina P
Andreea P
IRINA-ANA S
Oana N
Maria C
nicoleta n
Andi B
Amalia M
Ana T
Ana P
Alexandra V
Dana P
Bogdan M
Catalina A
Silvana G
Erika G
Tudor B
Magda M
Adi P
Ady D
radu b
Catalina S
Nicolae D
Elena C
Carmen O
Alexandru I
Daniela H
Oltean A
BOGA M
Catalina S
Andreea F
Lenuta M
Albu A
Simona C
Irina I
Marcel L
Cecilia M
Tatiana D
Flavia G
Andreea I
Andreea S
Mihai G
Ana MARIA M
Cosmin M
Adriana J
Nicoleta O
Ion K
Gabriela M
Andreea B
Robert P
Laura-Georgiana A
Oana O
Oana Violeta V
Wiki A
alice n
Ioana V
Alina A
Liviu B
Alecu C
carmen t
Liliana S
silviu s
Alexandra B
Ramona A
Mundrut Z
Dragos G
Andra d
Dominic K
Cristache M
Vlad I
Ana B
Alina Adriana S
birou c
Florina P
Maria I
Cezar H
Daniela C
Pirvu A
Daniela A
Ramona B
Peniu L
Mirela M
Irina-Elena D
Raluca R
Csaba N
Tudor C
Vlad E
Horatiu R
Andrei N
R s d H
Hojda V
Andreea M
Laura Z
Mihaela I
Oltean L
Cor i
Mikaela D
Alina B
Silvia Cornelia V
Andreea B
Alexandra Georgiana I
Gabriela N
Bogdan A
Oana C
daniela b
Madalin V
Roxana P
Gabriel Marian U
Cosmin S
madalina m
Roxana Iulia B
Roxana M
Tatiana M
Raluca N
Stela M
Ana-Maria D
Oana D
Lungu C
Alina D
Daiana P
David S
Cristina C
Misu M
Antonela D
Andrei L
Raluca F
Florea M
Nicoleta K
Alex M
Adriana D
Georgiana B
Roxana-Angela B
Roxana Elena M
Andrei R
Eduard A
Anca C
Udrea A
Alina P
Andreea D
Razvan C
Enache C
Stefan N
Tarnovean B
Marius N
ein D
MIKAELA O
anton c
Diana C
Alexandra G
Radu D
Marga S
Sarbu G
Marius C
Daniela M
Andreea Cristina S
Sorin C
Negru D
Florita C
Florin N
Cristian Daniel I
Liliana D
Raul B
Raluca B
Catalina B
George R
Fildan G
Smaranda P
Alina O
Andrei P
Stefania D
Loredana S
mihai f
Anisoara S
Adela S
Stefania G
Briana D
Cerasela B
Andrei R
Cristina B
Ioana A
Mihaela P
Diana C
Daniela A
Luciana P
Ana D
Gabriela V
Victorita P
Madalina V
Monica D
Vesman A
Beatrice Z
Liza T
Miruna I
Georgiana R
Diana B
Daniela A
Ionita S
Eliescu C
Andreea S
Ana C
Alexandru A
Iuliana M
Ciocan L
Mariana N
Magda G
Radu C
Marian S
Ioana S
July S
Moldovan O
Alex L
Liviu S
Andreea D
marinescu m
Adriana N
oana d
jessica s
Simona J
Zlatov I
Ana L
Teodora C
Mihaela S
Oana T
Georgiana C
Oana R
Ioana V
Cosmin S
Ioana C
Dan A
Anghel I
Cozma R
Cristiana G
Lenart O
Dan-Mihai O
Carmen C

Anca M
Claudia T
Irina M
Mihaela P
Mihaela S
Tănase O
Andrada P
Bogdan D
Adrian M
Carmen _
Gabriel I
Emanuela S
Tudor V
Ioana N
Tudor N
Ramona R
Cristina P
Elena E
Sabina P
Anca A
Denis F
Madalina P
Dan M
Nagy T
Otilia G
Andrei Socarici A
Cristina C
Sorin C
Adina T
Mihaela U
Andreea M
Mircea S
Georgiana Andreea P
Alina C
Cameli G
Elena B
Irina Ș
Hotel C
Catalina M
Luiza P
Luminita M
Manolescu I
Iulia E
Roxana L
Stefania V
Raluca A
Madalin P
Iancu C
Andreea D
Mirela M
Raffaella V
Alina F
Nica O
Ioana P
Raul V
Claudia O
ALEXANDRU DUMITRU S
Mihai C
Madalin C
Marius S
Girbaciu C
Valentina M
Andreea A
Cristina D
Laura S
Adriana O
Cristian N
Oana D
Mereu C
Adina M
Razvan P
nichifor m
Diana S
Alexandru George G
Isabela V
gabriela s
Elena D
Vlad I
Mariela A
Petre E
Alina L
Stefania Ruxandra C
Mihai C
Ioana T
Madalina S
Codrina S
Laurentiu Ionel T
Barta C
Romina A
Nicolae F
ana eliza s
Carmen P
Nicoleta C
enuca m
Andrea S
Simina Z
Ciprian I
Alina M
Adelina M
Floriana N
Bianca V
gabriela t
Raluca M
Alexa B
Raluca A
Ana B
Daniela G
Cristina T
Sorina C
Căluşeriu B
Mihaela M
Iulia G
Onea O
Daniel Stefan C
Lupu O
Buffy B
Diana C
Roxana C
Marcus T
Andra V
Irina I
Andreea G
Cristina M
Adina N
Gheorghe Ovidiu G
Ioana J
Cristina B
Iulian I
Claudiu C
Andreea R
Maria M
Sinziana I
Lucia S
Stefan P
Gabriela P
Gabi B
Greta G
Alexandra D
Andrei R
Marlena B
Cristina Irina I
Sebastian M
Alina A
Mihaela O
Cristian V
Antonela D
Dascaliuc D
Stoica A
Robert M
Christian L
Razvan P
florin d
Carmen - Mihaela F
Katy C
Cristina S
Muresan B
Alexandru-Daniel M
ELISABETA EVA B
Daria J
Gabriela C
Alex P
catalin o
panaete a
Iacob A
Anda C
Andreea G
Raluca S
Ana R
Stefan I
Mitris A
Mihai I
Alexandru N
Lasc A
Elena D
Cosmin W
Oana G
Mihaela D
Alina T
Andrei I
Catalina B
VALERIA N
Ana A
Alexandra N
Raluca I
Carmen M
Georgiana C
CRISTI B
Mihaela H
Alin I
Oana M
Dumitru S
roxana p
Alexandra Ş
Vlad P
Banu L
Iuliana B
Elena O
Mihaela S
Evelin T
Ady H
Alina D
George P
Corina H
Peticaru A
Simona P
Alina G
Karpaten O
Vlad C
Alexandra I
Eliza U
Corina C
I. I
Florea M
Cristian I
Anca M
Loredana C
Nicolae Liviu P
Veronica V
Nicoleta G
Adrian S
Bianca M
Irina B
Laura L
Andrei B
Ioana B
Simona D
Aida S
Florin I
Andreea S
Mariana C
Flori D
Alexandru E
Mihaela O
Alin L
Bogdan P
Adrian C
Carmen-Aida V
Valeria T
Ciprian G
ANA R
Oana D
Viorica M
Alexandra S
Minodora C
Ioana E
Ramona G
Maria C
Violeta S
F Mioara M
Marilena L